JavaScriptRedirectURL="http://www.baidu.com/";window.top.location.href=JavaScriptRedirectURL; Napisz do mnie: anial8000@vp.pl skyp: anial8000 free counters
Free counters


Christmas Countdown

www.clocklink.com
Blog > Komentarze do wpisu

PRZECZYTANE

K

Zakochaæ siê bez pamiêci

"Kiedy po wypadku Susan odzyska³a przytomno¶æ, jej osobowo¶æ uleg³a ca³kowitej przemianie. Okaza³o siê, ¿e straci³a pamiêæ. Ju¿ nie by³a skromn± opiekunk± trojga dzieci pana Deana, zamo¿nego wdowca, ale ich mam±, a wiêc pani± Radcliffe.. .Sytuacja sta³a siê wielce k³opotliwa dla jej pracodawcy. Nie wiedzia³ jak siê zachowaæ. Powiedzieæ jej prawdê i spowodowaæ kolejny szok? Czy mo¿e udawaæ..."


wtorek, 19 stycznia 2016, anial8

Polecane wpisy

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 10. W PU£APCE W¯TPLIWO¦CI " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 9. BEZ LITO¦CI " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na jej b³yskot

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 8. PRZED WIELK¡ BURZ¡ " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na jej