JavaScriptRedirectURL="http://www.baidu.com/";window.top.location.href=JavaScriptRedirectURL; Napisz do mnie: anial8000@vp.pl skyp: anial8000 free counters
Free counters


Christmas Countdown

www.clocklink.com
Blog > Komentarze do wpisu

PRZECZYTANE

K

 

Panna Latimore wychodzi za m±¿

"Hope, najm³odsza latoro¶l z potê¿nego klanu Latimore’ów, nagle dosz³a do wniosku, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby po¶lubi³a Ralpha, geniusza komputerowego, którego zatrudnia jej ojciec. Chyba tylko to, ¿e jeszcze nie o¶wiadczy³ siê o jej rêkê, a poza tym by³ dla niej trochê za m±dry. Od lat mia³a kompleks ni¿szo¶ci, poniewa¿ nie dorównywa³a intelektualnie swoim starszym siostrom. I od lat prze¶ladowa³ j± pech. Mo¿e przegra równie¿ w swojej najwa¿niejszej ¿yciowej sprawie i nie wyjdzie za m±¿?"

sobota, 30 stycznia 2016, anial8

Polecane wpisy

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 10. W PU£APCE W¯TPLIWO¦CI " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 9. BEZ LITO¦CI " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na jej b³yskot

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 8. PRZED WIELK¡ BURZ¡ " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na jej