JavaScriptRedirectURL="http://www.baidu.com/";window.top.location.href=JavaScriptRedirectURL; Napisz do mnie: anial8000@vp.pl skyp: anial8000 free counters
Free counters


Christmas Countdown

www.clocklink.com
Blog > Komentarze do wpisu

PRZECZYTANE

K

MA£¯EÑSTWO NIE WCHODZI W GRÊ

"Claire mieszka³a w Anglii, a Brad w Ameryce. Ona by³a wdow± i w³a¶nie wydawa³a za m±¿ swoj± pasierbicê, a on - starym kawalerem, który ca³e ¿ycie po¶wiêci³ osieroconemu rodzeñstwu, zastêpuj±c mu przez dwadzie¶cia lat ojca i matkê. Ich romans trwa³ krótko - spêdzili ze sob± tylko jedn± noc. Jednak nie potrafili o sobie zapomnieæ, odkryli bowiem smak pó¼nej, dojrza³ej mi³o¶ci i nie chcieli z niej zrezygnowaæ. Tylko jak uwolniæ siê od starych obowi±zków rodzinnych, aby móc stworzyæ w³asny dom?"

niedziela, 14 lutego 2016, anial8

Polecane wpisy

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 10. W PU£APCE W¯TPLIWO¦CI " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 9. BEZ LITO¦CI " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na jej b³yskot

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 8. PRZED WIELK¡ BURZ¡ " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na jej