JavaScriptRedirectURL="http://www.baidu.com/";window.top.location.href=JavaScriptRedirectURL; Napisz do mnie: anial8000@vp.pl skyp: anial8000 free counters
Free counters


Christmas Countdown

www.clocklink.com
Blog > Komentarze do wpisu

PRZECZYTANE

K

IDA W¦RÓD MAGNOLII

9. BEZ LITO¦CI

"M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na jej b³yskotliw± karierê, ale jednocze¶nie budzi rodzinne konflikty. Os³od± w tej trudnej sytuacji s± dla Idy wierni przyjaciele, niespodziewana mi³o¶æ i... ob³êdny zapach magnolii, rosn±cych w dworskim ogrodzie. 


Olaf wpatrywa³ siê w Mariê, a ta w niego.
Co to ma znaczyæ, pomy¶la³a Ida, czy¿by oni sk±d¶ siê znali? Oboje stanêli jak wryci i mia³o siê wra¿enie, ¿e zapomnieli o bo¿ym ¶wiecie!
Po krótkiej chwili Ida odchrz±knê³a, chc±c sprowadziæ ich z powrotem na ziemiê.
- Pozwólcie, ¿e was sobie przedstawiê. To jest Olaf Christensen, mój dobry przyjaciel - powiedzia³a. - A to moja szwagierka Maria, która przyjecha³a do mnie w odwiedziny na parê dni. 
- Szwagierka? Czyli ¿ona twojego brata? - niepotrzebne dopytywanie Olafa zdradzi³o jego rozczarowanie. 
- By³a szwagierka - sprostowa³a Maria. - Daniel i ja od kilku lat ju¿ nie jeste¶my razem."  

niedziela, 01 maja 2016, anial8

Polecane wpisy

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 7. NIE MA ROMANSU BEZ £EZ " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 7. FA£SZYWY HRABIA "M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê na jej b³ys

  • PRZECZYTANE

    IDA W¦RÓD MAGNOLII 5. NARESZCIE PRAWDZIWA MI£O¦Æ " M³oda arystokratka Ida von Waldenburg przejmuje zarz±dzanie rodzinnym maj±tkiem. Nowa sytuacja stwarza szansê